Om siden

Filosofiske Studier er et dansk filosofisk fagtidsskrift. Vi publicerer artikler skrevet af og til fagfilosoffer og andre med interesse for akademisk filosofi. Alle emner og områder i filosofien dækkes af tidsskriftet. Tidsskriftet indeholder overvejende artikler på dansk, men der er også enkelte artikler på engelsk, tysk og fransk, samt de øvrige skandinaviske sprog.

Vores mål er være den førende dansksprogede publikationskanal for filosofi af en kvalitet, der kan måle sig med internationale fagtidsskrifter. Vi søger blandt andet at nå dette ved at underkaste alle artikler en anonym bedømmelse.

Artikler fra 1995 til 2004, der tidligere er bragt i den trykte version af tidsskriftet, kan hentes gratis i pdf-format. Redaktionen arbejder på, at gøre artiklerne fra 1978 til 1994 tilgængelige i elektronisk format, men indtil videre henviser vi til www.bibliotek.dk. Nye artikler vil blive publiceret løbende. I nyhedsbrevet vil vi gøre opmærksom på, når nye artikler er tilgængelige.

Baggrund

Filosofiske Studier har sit udspring i det filosofiske miljø på afdeling for filosofi, Københavns Universitet. En af anledningerne til at udgive Filosofiske Studier var et festskrift tilegnet professor Johannes Witt-Hansen på dennes 70-årsdag. Det udkom som første bind i 1978 under redaktion af Carl-Henrik Koch, Flemming Steen Nielsen og Stig Andur Pedersen og siden er der næsten hvert år udkommet et bind. Det sidste bind af den trykte udgave var bind 23, der udkom i 2004.

Redaktionel proces

Alle bidrag underkastes så vidt muligt en anonym, sagkyndig bedømmelse. Bidrag, der antages til publikation, vil blive publiceret fortløbende i elektronisk format.

Til bidragydere

Tidsskriftet publicerer hovedsagligt artikler på dansk, men bidrag på de øvrige skandinaviske sprog, samt engelsk, tysk og fransk accepteres også. Bidrag kan have form af forskningsartikler eller faglige oversigtsartikler, men også f.eks. introduktioner eller oversættelser modtages gerne. Der er ikke noget krav til omfang.

Bidrag skal være forberedt for anonym bedømmelse og indleveres til redaktionel bedømmelse ved at sendes i elektronisk format som vedhæftet fil til os.

Bidrag skal være skrevet i almindeligt anvendt tekstbehandlings-program, f.eks. MS Word.

Alle henvisninger – også ved citering – skal laves som slutnoter i to spalter. Der henvises til værker på følgende måde: Hans Blumenberg: Paradigmen zu einer Metaphorologie (Suhrkamp, 1999), p. 10. Ved henvisning til artikler henvises der på følgende måde: William P. Alston: ‘Epistemic Circularity’, in: Philosophy and Phenomenological Research 47 (1986), pp. 1-30.

Det er til gengæld ikke nødvendigt at udarbejde en selvstændig litteraturliste.

Alle bidrag – bortset fra oversættelser – skal forsynes med et abstract på 10-20 linier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *